Autopožičovňa Košice Letisko    Autopožičovňa Košice Letisko
Autopožičovňa Košice Letisko

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÚ OSOBU V SÚVISLOSTI SO ZÍSKAVANÍM A SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

poskytnuté prevádzkovateľom dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby
Prevádzkovateľ týmto v súlade s článkom 13 ods. 1. a 2. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len
„Nariadenie“) poskytuje Dotknutej osobe, od ktorej Prevádzkovateľ získava osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
nasledovné informácie:

Totožnosť a kontaktné údaje Prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľom je spoločnosť RD services, s.r.o., so sídlom Važecká 2319/2, 040 12 Košice, IČO: 50 176
749, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 38553/V, štatutárny
orgán: Radovan Olejár, konateľ, e-mailová adresa: info@prestige-sk.eu, telefónne číslo: 0950 45 45 01
Totožnosť a kontaktné údaje zástupcu Prevádzkovateľa:
Zástupca Prevádzkovateľa nie je ustanovený.
Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Nebola ustanovená.

Účely spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby:
Účelmi spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby sú:
a) spracovanie účtovných dokladov
b) evidencia klientov a zmluvných partnerov na účely uzatvárania a plnenia zmlúv
c) archivácia dokumentov v súlade s právnymi predpismi
Právny základ spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby:
Právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby bude, v závislosti od konkrétnych osobných
údajov a účelu ich spracúvania súhlas Dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov, splnenie zákonnej
povinnosti prevádzkovateľa, splnenie zmluvy, zmluvnou stranou ktorej je dotknutá osoba, ako aj oprávnené
záujmy Prevádzkovateľa.
Špecifikácia oprávnených záujmov sledovaných Prevádzkovateľom alebo treťou stranou:
Neuplatňuje sa.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:
Príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby budú alebo minimálne môžu byť (i) štatutárne orgány alebo
členovia štatutárnych orgánov Prevádzkovateľa a (ii) zamestnanci Prevádzkovateľa (i) obchodní zástupcovia
prevádzkovateľa a ďalšie osoby spolupracujúce s Prevádzkovateľom pri plnení úloh Prevádzkovateľa. Na účely
tohto dokumentu sa za zamestnancov Prevádzkovateľa budú považovať všetky fyzické osoby vykonávajúce pre
Prevádzkovateľa závislú prácu na základe pracovnej zmluvy alebo dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru.
Príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby budú tiež spolupracovníci prevádzkovateľa, jeho obchodní
partneri, dodávatelia a zmluvní partneri, a to najmä: účtovná spoločnosť, spoločnosť poskytujúca
prevádzkovateľovi právne služby, spoločnosť poskytujúca prevádzkovateľovi odborné a iné poradenstvo.
Príjemcom osobných údajov budú tiež daňový úrad a ďalšie štátne orgány, v zákonom stanovených prípadoch.
Informácia o zamýšľanom prenose osobných údajov do tretej krajiny:
Neuskutočňuje sa.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje budú v súlade s právnymi predpismi uchovávané na nevyhnutný čas, na ktorý budú potrebné na
účely plnenia zmluvy a ich následnej archivácie.

Poučenie o existencii relevantných práv Dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má okrem iného nasledovné práva:
a) právo Dotknutej osoby na prístup k údajom podľa článku 15 Nariadenia,
b) právo Dotknutej osoby na opravu podľa článku 16 Nariadenia,
c) právo Dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na zabudnutie“) podľa
článku 17
Nariadenia,
d) právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18
Nariadenia,
e) právo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom podľa článku 19
Nariadenia,
f) právo Dotknutej osoby na prenosnosť údajov podľa článku 20 Nariadenia
g) právo Dotknutej osoby namietať podľa článku 21 Nariadenia
h) právo Dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním podľa článku
22 Nariadenia,
Poučenie o práve Dotknutej osoby odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov:
Dotknutá osoba je kedykoľvek oprávnená odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, a to bez toho,
aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho
odvolaním. Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov môže Dotknutá osoba realizovať v listinnej
podobe na adresu Prevádzkovateľa zapísanú ako jeho sídlo v obchodnom registri v čase odvolania súhlasu so
spracovaním osobných údajov alebo v elektronickej podobe prostredníctvom elektronických prostriedkov.
Poučenie o práve Dotknutej osoby podať sťažnosť dozornému orgánu:
Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to najmä v členskom štáte svojho obvyklého
pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných
údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s Nariadením, a to všetko bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné
správne alebo súdne prostriedky nápravy.

Informácia o existencii / neexistencii povinnosti Dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje:
Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu, že poskytnutie osobných údajov Dotknutej osoby nie je zákonnou
ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy s Prevádzkovateľom.
Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu, že Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje ani nie je
povinná udeliť súhlas s ich spracovaním. Následkom neposkytnutia osobných údajov a/alebo následkom
neudelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov bude, že Prevádzkovateľ nebude spracúvať osobné údaje
a že tieto osobné údaje nebudú použité na účely vymenované v bode D. tohto dokumentu.
Informácia súvisiaca s automatickým rozhodovaním vrátane profilovania:
Neuplatňuje saOD NÁS DOSTANEŤE JEDINEČNÚ ODMENU ZA VAŠU VERNOSŤ!

Ceníme si vašu vernosť a preto sme pre vás prichystali zľavový vernostný program, ktorý odmení vašu vernosť v podobe príjemnej zľavy!

ODPORUČ AUTOPOŽIČOVŇU PRESTIGE ZNÁMEMU

Odoslaním jednoduchého emailu nás odporučíte svojmu známemu.


ODPORUČIŤ AUTOPOŽIČOVŇU PRESTIGE ZNÁMEMU

ODOSLANÍM TOHO JEDNODUCHÉHO FORMULÁRU NÁS DOPORUČÍŠ SVOJMU ZNÁMEMU!Prečítal som si všeobecné obchodné podmienky a súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
RECENZIE ZÁKAZNÍKOV AUTOPOŽIČOVŇA PRESTIGE

Norbert B.
Autopožičovňa Košice Letisko

Spokojnost 100% Dakujem a odporucam.


Miriam M.
Autopožičovňa Košice Letisko

Excellent customer service.
Urcite budem odporucat.


Tibor M.
Autopožičovňa Košice Letisko

potrebovali sme dve auta na svadbu, ktore sme dostali perfektne vycistene a pripravene :-) uzasna cena za tie dve auta aj servis, tak sme im doniesli aspon kolace ako vysluzku


Marcel M.
Autopožičovňa Košice Letisko

101% satisfaction and very well recommended!


Daniel K.
Autopožičovňa Košice Letisko

So sluzbami aj samotnym autom som bol velmi spokojny, auto sme mali nacas, ciste a za super cenu :)


Nigel P.
Autopožičovňa Košice Letisko

Excellent prices, excellent service and an excellent provider ,Rado.


Ornella M. Z.
Autopožičovňa Košice Letisko

Excellent service! Rado was super professional and helpful! Highly recommendedChcete dostávať naše aktuálne novinky ?


Prihlásením sa do tohto formuláru súhlasíte so spracovaním osobného údaju!

©2018 Všetky práva vyhradené autopožičovna PRESTIGE rent-a-car | Vytvoril dsdesign.sk